ახალი გზები თიბისის მხარდაჭერით

ახალი გზები თიბისის მხარდაჭერით

გზების მშენებელი კომპანია NEW ROAD-ი სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის შვიდ პროექტზე მუშაობს. 2010 წელს დაარსებულ კომპანიას ამ დრომდე დაახლოებით 650 კმ სიგრძის გზის საფარი აქვს მოწყობილი. სამშენებლო სექტორში შექმნილი გამოწვევების მიუხედავად, რაც ინფლაციას, პანდემიის შედეგებსა და ახლა უკვე რუსეთის მიერ უკრაინაში შეჭრით გამოწვეულ ვითარებას უკავშირდება, NEW ROAD-ის 300-კაციანი გუნდი სამშენებლო პროექტების დროულად და წარმატებით შესრულებას მაინც ახერხებს. ამ ყველაფერში კი დიდია ფინანსური მხარდამჭერის, თიბისი ბანკის როლი. Forbes Infrastructure სექტორის გამოწვევებსა და მათთან გამკლავების გზებზე NEW ROAD-ის მფლობელსა და გენერალურ დირექტორს, დავით ჟღენტს ესაუბრა.

ბა­ტო­ნო და­ვით, თქვე­ნი კომ­პა­ნია ამ­ჟა­მად შვიდ პრო­ექ­ტ­ზე მუ­შა­ობს. რა გა­მოწ­ვე­ვებს აწყ­დე­ბით პარა­ლე­ლუ­რად მიმ­დი­ნა­რე პრო­ექ­ტე­ბის გა­მო? რო­გორ ახერ­ხებთ პრო­ცე­სის უწყ­ვე­ტო­ბას?

ერთდროულად რამდენიმე ობიექტზე უწყვეტ რეჟიმში მუშაობა ნამდვილად რთული პროცესია, რომელიც მოიცავს ყველა მიმდინარე ობიექტის უწყვეტ რეჟიმში მომარაგებას ტექნიკით, ადამიანური რესურსითა და სამშენებლო მასალით. ასეთ დროს, სამუშაოების წარმოების პროცესი რომ არ შეფერხდეს, გზის მშენებლობისთვის საჭირო ყველა ძირითადი რესურსი უნდა გქონდეს. სწორედ ამიტომ ჩვენს კომპანიას უახლესი და თანამედროვე, ევროპული სტანდარტების მქონე ტექნიკა აქვს შეძენილი. დღეის მდგომარეობით ჩვენს საკუთრებაშია 100 ერთეული საგზაო-სამშენებლო ტექნიკა, ორი ასფალტბეტონის ქარხანა, მობილური და სტაციონარი ქვის სამსხვრევი დანადგარი, რომელთა ჯამური ღირებულება დაახლოებით 50 მილიონ ლარს შეადგენს.

ასევე მნიშვნელოვანია დროის სწორი მენეჯმენტი, რაც ჩვენი კომპანიის წარმატების ერთ-ერთი მთავარი წინაპირობაა. ჩვენი პრიორიტეტია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების ვადაზე ადრე დასრულება ჯეროვნად, ხარისხიანად და კეთილსინდისიერად. ამის დასტურია ის ფაქტიც, რომ New Road-ი 2017 წლიდან რეგისტრირებულია სახელმწიფო შემსყიდველთა თეთრი სიის ბაზაში და 2018-2019 წლებში ზედიზედ ორჯერ დასახელდა საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ წლის საუკეთესო საგზაო-სამშენებლო კომპანიად.

თქვე­ნი ძი­რი­თა­დი დამ­კ­ვე­თი სა­ხელ­მ­წი­ფო­ა?

დიახ, თუმცა გვყავს კერძო დამკვეთებიც.

ში­და­სა­ხელ­მ­წი­ფო­ებ­რი­ვი მნიშ­ვ­ნე­ლო­ბის გზე­ბის მშე­ნებ­ლო­ბი­სას რა ძი­რი­თა­დი მოთხოვ­ნე­ბი­ა, რაც სამ­შე­ნებ­ლო კომ­პა­ნი­ებ­მა უნ­და გა­ით­ვა­ლის­წი­ნონ? რამ­დენ წელ­ზეა აღ­ნიშ­ნუ­ლი გზე­ბი გათ­ვ­ლი­ლი?

ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო უნდა შესრულდეს სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური დავალების, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი სამშენებლო და გარემოსდაცვითი ნორმებისა და წესების შესაბამისად. შესრულებული სამუშაო გათვლილია დაახლოებით 7-10 წლამდე პერიოდზე, შემდეგ კი პერიოდულ შეკეთებას საჭიროებს.

რო­გორ უმ­კ­ლავ­დე­ბით ინ­ფ­ლა­ცი­ი­სა და ლა­რის გა­უფა­სუ­რე­ბის გავ­ლე­ნებს სა­ჭი­რო სამ­შე­ნებ­ლო მა­სა­ლებით უზ­რუნ­ველ­ყო­ფი­სას?

სამწუხაროდ, არსებული ინფლაცია და ლარის გაუფასურება ზოგადად ბიზნესისთვის ერთ-ერთი სერიოზული ხელის შემშლელი ფაქტორია და ამ შემთხვევაში არც ჩვენი კომპანიაა გამონაკლისი. მდგომარეობას უფრო ართულებს ის ფაქტი, რომ ჩვენ მიერ შემსყიდველთან გაფორმებული კონტრაქტები ერთეულის ფასების ცვლილებას არ ითვალისწინებს, რის გამოც მიღებული ზარალის კომპენსირება კომპანიის გამომუშავებული მოგებიდან ხდება.

ბიზ­ნე­სა­სო­ცი­ა­ცი­ის აღ­მას­რუ­ლე­ბელ­მა დი­რექ­ტორ­მა, ლე­ვან ვეფხ­ვა­ძემ გა­ნაცხა­და, რომ სწო­რედ შექ­მ­ნილი ვი­თა­რე­ბის გა­მო, მიმ­დი­ნა­რე ინ­ფ­რას­ტ­რუქ­ტურუ­ლი პრო­ექ­ტე­ბი და­ფი­ნან­სე­ბის გაზ­რ­დის გა­რე­შე, გა­ჩე­რე­ბის საფ­რ­თხის წი­ნა­შე აღ­მოჩ­ნ­დე­ბა. ამ მხრივ დაზღ­ვე­უ­ლი გაქვთ თუ არა რის­კე­ბი?

დიახ, გავეცანით ამ განცხადებას და გვაქვს ინფორმაცია, რომ სახელმწიფოც ჩართულია ამ საკითხის მოგვარებაში და ვფიქრობთ, გამოსავალი ინდექსაციის მოდელის ამოქმედებაშია. რაც შეეხება რისკების დაზღვევას, ჩვენ მიერ გაფორმებული კონტრაქტები მსგავს სიტუაციებში სახელშეკრულებო ღირებულების 10%-ით გაზრდას ითვალისწინებს. მსგავს ვი­თა­რე­ბა­ში გან­სა­კუთ­რე­ბით მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვანია ფი­ნან­სუ­რი მხარ­დამ­ჭე­რე­ბის ყო­ლა, მათ შო­რის თქვენ თი­ბი­სის­თა­ნაც თა­ნამ­შ­რომ­ლობთ… დიახ, ჩვენ თიბისი ბანკთან რამდენიმეწლიანი მჭიდრო ურთიერთობა გვაქვს. ამ ბანკმა უდიდესი წვლილი შეიტანა ჩვენი კომპანიის ფინანსური წინსვლისა და გაძლიერების პროცესში, როგორც წარმატებული საინვესტიციო პროექტების დაფინანსების კუთხით, ასევე საგარანტიო და საკრედიტო პროდუქტებზე საუკეთესო პირობების შეთავაზებითა და განხორციელებით. თიბისი ჩვენი კომპანიის მყარი და სანდო პარტნიორია.

გა­მომ­დი­ნა­რე იქი­დან, რომ თქვე­ნი ძი­რი­თა­დი მი­მარ­თუ­ლე­ბა გზე­ბის მშე­ნებ­ლო­ბა­ა, კომ­პა­ნი­ის მდგრა­დო­ბის შე­სა­ნარ­ჩუ­ნებ­ლად ფიქ­რობთ თუ არა სხვა მი­მარ­თუ­ლე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბა­საც?

არსებული პროგნოზიდან და რეალობიდან გამომდინარე, უახლოესი ათი წლის მანძილზე იგეგმება რამდენიმე მილიარდი ლარის ინვესტირება ინფრასტრუქტურულ პროექტებში, მათ შორის საგზაო-სამშენებლო სფეროში. ასე რომ, ამ კუთხით საქმე ბევრი გვექნება. თუმცა ჩვენი ქვეყნის დღევანდელი საჭიროებიდან გამომდინარე, ასევე განვიხილავთ გარკვეული სახის ინვესტიციებს სოფლის მეურნეობის სფეროში, ვინაიდან ადგილობრივი წარმოების პროდუქტების ქონის აუცილებლობა მკაფიოდ გამოიკვეთა, რაც ხელს შეუწყობს იმას, რომ ჩვენი ქვეყანა იმპორტზე ნაკლებად იყოს დამოკიდებული.

დატოვე კომენტარი

დაამატე კომენტარი

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო. აუცილებელი ველები მონიშნულია *