პერსონალური ინფორმაციის კონფიდენციალურობა
პერსონალური ინფორმაციის კონფიდენციალურობა

მომხმარებლის მონაცემთა კონფიდენციალურობა პერსონალურ მონაცემთა უსაფრთხოების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილია კონფიდენციალურობა, რომელიც ბაზების ჯეროვან გამოყენებას უზრუნველყოფს. კერძოდ, როგორ გამოიყენება, გროვდება…