პლურალიზმი ეკონომიკის სწავლებაში
პლურალიზმი ეკონომიკის სწავლებაში

შესავალი გავრცელებული აზრის საწინააღმდეგოდ, ეკონომიკა არ არის ზუსტი მეცნიერება და ის არ არის შეფასებითი განსჯისგან თავისუფალი. აქედან გამომდინარე, არსებობს არა…