საქართველო 50 წლის შემდეგ
საქართველო 50 წლის შემდეგ

რა გრძელვადიანი ეფექტები ექნება საქართველოს ეკონომიკის 5%-იანი ზრდას და შეძლებს საქართველო დაეწიოს საშუალო ევროპულ დონეს ნახევარ საუკუნეში? 2014 წლის სამი…

საქართველოს ენერგობალანსი და მისი გამოწვევები
საქართველოს ენერგობალანსი და მისი გამოწვევები

საქართველოს ბუნებრივ სიმდიდრეებს (ნახშირი, ნავთობი, ბუნებრივი აირი და სხვა) შორის პირველ ადგილზე წყალთან დაკავშირებული რესურსები დგას. ქვეყნის ჰიდროენერგეტიკული პოტენციალი (მდინარეები,…

სათამაშო ბიზნესიდან მიღებული შემოსავლების ზეგავლენა ეკონომიკაზე
სათამაშო ბიზნესიდან მიღებული შემოსავლების ზეგავლენა ეკონომიკაზე

ნუცა თოხაძე – სათამაშო ბიზნესიდან მიღებული შემოსავლების ზეგავლენა ეკონომიკაზე

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მიმოხილვა
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მიმოხილვა

ბიუჯეტი, იგივე შემოსულობები, შედგება: შემოსავლების, არაფინანსური, ფინანსური აქტივების კლებისა და ვალდებულებების ზრდისგან. შემოსავლები თავის თავში მოიცავს: საგადასახადო შემოსავლებს (ფიზიკური პირებიდან:…