კერძო კაპიტალის ფონდები, როგორც დაფინანსების ალტერნატიული წყარო
კერძო კაპიტალის ფონდები, როგორც დაფინანსების ალტერნატიული წყარო

განვითარებადი/მცირე ზომის ქვეყნებისთვის განსაკუთრებით საინტერესოა კერძო კაპიტალის ფონდების მოდელი.