თიბისი კაპიტალის ყოველკვირეული განახლება მთავარი ეკონომისტისგან | საინფორმაციო ტექნოლოგიების ჰაბის პირველი ნიშნები?

თიბისი კაპიტალის ყოველკვირეული განახლება მთავარი ეკონომისტისგან | საინფორმაციო ტექნოლოგიების ჰაბის პირველი ნიშნები?

საგადამხდელო ბალანსის პირველი კვარტალის მაჩვენებლებში საინფორმაციო ტექნოლოგიების მომსახურების ექსპორტის მზარდი ტენდენცია იკვეთება. ეს დიდწილად, მიგრანტებისათვის ეტაპობრივად რეზიდენტობის სტატუსის მინიჭების შედეგია. მეტი სიცხადისათვის – მას შემდეგ რაც მიგრანტს რეზიდენტის სტატუსი ენიჭება, აღრიცხვის კუთხით, მისი საერთაშორისო შემოსავალი ტურიზმიდან მომსახურების ექსპორტის სხვა კატეგორიაში ინაცვლებს.

აღნიშნული დინამიკა შესაბამისობაშია თიბისი კაპიტალის მიერ 2022 წლის დეკემბერში ჩატარებულ მიგრანტების გამოკითხვის შედეგებთან, სადაც იკვეთება, რომ დასაქმების კუთხით ყველაზე მსხვილი ინდუსტრია სწორედ საინფორმაციო ტექნოლოგიებია. ასევე საყურადღებოა, რომ შემოსავლების წყაროს კუთხით, უდიდესი ნაწილი საერთაშორისოა რუსეთის მნიშვნელოვანი, თუმცა არა არსებითი კონტრიბუციით.

თავისთავად, მიგრაციის ნაკადის მდგრადობა საყურადღებო გამოწვევაა. თუმცა, როგორც ჩანს, ახლო მომავალში მასშტაბური გადინება ნაკლებ სავარაუდოა. ასევე, თიბისი კაპიტალის მკითხველს შევახსენებთ, რომ ასეთ სცენარში, სხვა დადებითი ეკონომიკური ფაქტორებიც მხედველობაშია მისაღები. ისევე, როგორც გასათვალისწინებელია ბოლო პერიოდში დაგროვილი ფისკალური ბუფერები და სებ-ის საერთაშორისო რეზერვები.

საგარეო სექტორის დინამიკის სხვა მაჩვენებლები ასევე თიბისი კაპიტალის მოლოდინებთან შესაბამისობაშია. იგივე შეიძლება ითქვას დღეს გამოქვეყნებულ ივნისის ინფლაციასთან დაკავშირებით. ამასთან, მაისის ეკონომიკური აქტივობის შეფასება თიბისი კაპიტალის საბაზო სცენარზე მაღალია. საკუთრივ, სრული 2023 წლისათვის 7%-იანი ზრდის საბაზო სცენარი, მაისში 5.8%-იან ნიშნულს ითვალისწინებდა, ნაცვლად საქსტატის მიერ გამოქვეყნებული 7%-სა. S

გაეცანით პუბლიკაციას ბმულზე.