ინფრასტრუქტურული გამოწვევები და შესაძლებლობები ადგილობრივი თემებისთვის
ინფრასტრუქტურული გამოწვევები და შესაძლებლობები ადგილობრივი თემებისთვის

საქართველოს გეოგრაფიულად მნიშვნელოვანი ტრანზიტული პოზიციის გათვალისწინებით, ქვეყნის სატრანსპორტო, ენერგეტიკული და გარემოსდაცვითი ინფრასტრუქტურა მომავალი განვითარების გარდაუვალი წინაპირობაა. მსოფლიოში მიმდინარე გეოპოლიტიკური სიტუაცია…