სააღსრულებო რეფორმა საქართველოში
სააღსრულებო რეფორმა საქართველოში

საქართველოს ტერიტორიაზე სააღსრულებო მოქმედებათა განხორციელების მარეგულირებელ ცენტრალურ სამართლებრივ აქტს „სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონი (შემდგომში – „კანონი“) წარმოადგენს, რომელიც საქართველოს…