კლინიკური დეპრესია და შრომის ბაზარი
საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი და მკვლევარი | + posts
ჩეხეთის 2021 წლის საპარლამენტო არჩევნები