კერძო კაპიტალის ფონდები, როგორც დაფინანსების ალტერნატიული წყარო
კერძო კაპიტალის ფონდები, როგორც დაფინანსების ალტერნატიული წყარო

განვითარებადი/მცირე ზომის ქვეყნებისთვის განსაკუთრებით საინტერესოა კერძო კაპიტალის ფონდების მოდელი.

შინამეურნეობების ჭარბი დაკრედიტება და მასთან დაკავშირებული რისკები
შინამეურნეობების ჭარბი დაკრედიტება და მასთან დაკავშირებული რისკები

შინამეურნეობების საბალანსო უწყისებში სტრესის ნიშნები მაინც შეიმჩნევა.